O nas

            Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola

 

 „ Nie jest wychowawcą, kto się oburza, kto się dąsa, kto ma żal do dziecka, że jest takie a nie inne, taki nie może być wychowawcą. Takie się urodziło lub takie okoliczności je ukształtowały…” Korczak

 

Organizując nową placówkę chciałabym się skupić na kilku najważniejszych moim zdaniem zagadnieniach:

 1. Organizacja procesu wychowawczo-edukacyjnego

                          

                          

Tworząc nową placówkę za nadrzędny cel uważam stworzenie takiego miejsca, w którym dzieci będą czuły się bezpieczne, akceptowane i rozumiane. Realizacja podstawy programowej MEN powinna opierać się na stosowaniu metod zgodnych z możliwościami dzieci.

W pierwszym okresie funkcjonowania przedszkola chciałabym skupić się na :

 • czynnościowym nauczaniu matematyki wg metody prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kompetencji matematycznych oraz ćwiczenie odporności emocjonalnej i budowanie pozytywnego obrazu samego siebie
 • nauce czytania w oparciu o glottodydaktykę wg metody

prof. B. Rocławskiego umożliwiającą indywidualną pracę z dzieckiem zgodnie z jego możliwościami i umiejętnościami

 • pedagogice zabawy Klanza, która umożliwia wprowadzanie do nauczania metod aktywizujących, rozwijających wyobraźnię i pobudzających emocje dając jednocześnie prawo do dowolności udziału, bez rywalizacji, z zastosowaniem różnorodnych form wyrazu
 • prowadzeniu zajęć ruchowych w oparciu o metodę A.Chartanowicz „Wybryki w rytmie muzyki” dających dziecku możliwość rozładowania nadmiaru energii, wyciszenie emocji, ćwiczące koncentrację uwagi oraz rozwijające małą i dużą motorykę

Tworząc nową placówkę pragnę poszerzać ofertę edukacyjną o umiejętności i doświadczenie nauczycieli w niej zatrudnionych oraz oczekiwania Rodziców.

Chciałabym, aby dzieci miały możliwość w sposób wielozmysłowy poznawać otoczenie. Bogacić swoją wiedzę na temat najbliższego środowiska podczas doświadczeń i zabaw badawczych.

Podstawowe kierunki rozwoju przedszkola to:

 tworzenie warunków do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju dziecka,

  rozwijanie jego zdolności, pokonywanie trudności.

Pragnę, żeby dzieci nabyły umiejętności związane z radzeniem sobie z emocjami, umiały przewidywać konsekwencje swoich zachowań, a także nauczyły się, na miarę swoich możliwości, radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Jak już wspomniałam dużą wagę przywiązuję do wychowania do wartości. Chciałabym, aby dzieci miały świadomość przynależności do rodziny, ojczyzny. Nabyły umiejętności zachowania się w życiu codziennym. Były tolerancyjne, szanowały innych. Za istotne uważam przygotowanie dzieci do dokonywania przemyślanych wyborów.

Praca z dzieckiem powinna opierać się na odpowiednio dobranym programie wychowania przedszkolnego. Za dominujące w pracy chciałabym uznać metody czynną i aktywizującą. Dziecko w wieku przedszkolnym najszybciej uczy się mając możliwość zdobywania własnych doświadczeń. Podstawową formą aktywności dziecka jest, jak już wspomniałam, zabawa. Za najbardziej, obok zabawy, istotne formy uważam pracę indywidualną i zespołową, zaś dla dzieci starszych także z całą grupą.

 

 1. Współpraca z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym

                        

Wiem doskonale, iż Rodzice mogą i powinni być sprzymierzeńcami w procesie wychowawczo – edukacyjnym. To oni wraz ze wszystkimi pracownikami będą tworzyć nowe przedszkole, miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom. Chciałabym, aby współdecydowali o rzeczach ważnych dla nowej placówki, w miarę swoich kompetencji. Uważam, że Rodzice mają prawo do opiniowania wyboru programu nauczania, organizowania zajęć dodatkowych zgodnych z ich oczekiwaniami, mając na celu poprawę efektywności kształcenia.

Moim celem jest budowanie atmosfery współpracy, dialogu i zaufania pomiędzy Rodzicami a pracownikami przedszkola. Chcę wspierać ich w rozwiązywaniu problemów. W miarę możliwości organizować spotkania z nauczycielami, specjalistami mające na celu rozwijanie ich kompetencji wychowawczych.

Pierwsze lata funkcjonowania nowej placówki to przede wszystkim tworzenie bazy niezbędnej do realizacji zadań. Początkowo chciałabym się skupić głównie na stworzeniu ciepłych w odbiorze, wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne sal zabaw oraz bezpiecznego placu zabaw. Na wypracowaniu cech wyróżniających nowe przedszkole w środowisku wawerskim.

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.” J.Korczak

             Projekty realizowane w roku szkolnym 2022/2023

„ Dookoła Polski”             

w ramach realizacji projektu podejmować będziemy:

 • różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski.
 • chcemy od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ideę lokalnego patriotyzmu oraz miłość do Ojczyzny

„ Cała Polska czyta dzieciom”

W ramach realizacji projektu krzewić będziemy:

 • czytelnictwo i promować wartościową literaturę dla dzieci .

„Mamo, Tato wolę wodę”

Nadrzędnym celem tego projektu jest :

 • wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

„Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”

Nadrzędnym celem tego projektu jest:

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie postaw prospołecznych, pobudzenie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023,
 • wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”  

celem programu jest:

 • zachęcanie najmłodszych dzieci do dbania o środowisko naturalne,
 • uczenie szacunku dla przyrody
 • kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

      PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Program Stanford Harmony

Wczesny rozwój społeczno-emocjonalny tworzy podstawy funkcjonowania człowieka w ciągu całego życia. Pierwsze lata życia dziecka stwarzają okazję do wyposażenia go w kompetencje umożliwiające efektywną i dającą satysfakcję adaptację w środowisku – zarówno w danym momencie życia, jak i w przyszłości.
Magdalena Czub

program wspierający rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci,

Cele programu:

Sanford Harmony to program wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 12 lat, który pomaga nawiązywać relacje koleżeńskie, ułatwia współpracę, uczy komunikacji oraz rozwiązywania problemów. Został stworzony przez specjalistów z dziedziny pedagogiki na Arizona State University. Edukatorzy opracowali praktyczne metody, scenariusze zajęć, historie oraz ćwiczenia, mające na celu poprawienie komunikacji i współpracy w grupie, nauczenie okazywania empatii i szacunku oraz rozwiązywania problemów, a także rozwinięcie kompetencji emocjonalnych u dzieci.

Pomysłodawcą, a zarazem fundatorem programu Sanford Harmony jest przedsiębiorca i filantrop T. Denny Sanford, którego misją jest pomoc w tworzeniu lepszego jutra. Na prośbę Sanforda w 2014 roku National University rozpoczęło dystrybucję programu w Stanach Zjednoczonych. Obecnie z programem pracuje już ponad 8 milionów dzieci. W 2019 roku PWN Wydawnictwo Szkolne zostało wyłącznym partnerem Sanford Harmony w Polsce.

Praca z programem polega na regularnych zajęciach opartych na ciekawych historyjkach, rozmowach i zabawach w grupie z nauczycielem i w parach z rówieśnikiem.

Program Sanford Harmony:

 • zapewnia prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,
 • uczy współpracy i empatii,
 • pomaga w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami,
 • ułatwia komunikowanie się,
 • sprawia, że dzieci chętniej chodzą do przedszkola,
 • uczy rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • pomaga dzieciom nazywać emocje i radzić sobie z trudnymi uczuciami jak złość, smutek czy lęk.

Założenia Programu Sanford Harmony są zgodne z wieloma punktami podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zarówno zadaniami przedszkola jaki i osiągnięciami dziecka na koniec wychowania przedszkolnego) obowiązującej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Patroni honorowi

„Mamo, tato wolę wodę”

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej zabawy i udziału w konkursach.

PARTNERZY I PATRONI:

„Cała Polska czyta dzieciom”

„Regularne czytanie dzieciom
jest najbardziej
skutecznym sposobem
wychowania ich
na wykształconych, mądrych, dobrych
i szczęśliwych dorosłych.”

Kampania czytania z hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!” jest adresowana do rodziców, opiekunów, wychowawców i edukatorów. Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.:

 • buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego,
 • doskonali język i ułatwia rozumienie świata,
 • rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i moralną,
 • poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu.
Obraz znaleziony dla: projekt piękna nasza polska cala

Piękna nasza Polska cała

Cele projektu:
 kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
 poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
 budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
 przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
 uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 poznanie legend i baśni polskich,
 dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
 okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem

Cele główne projektu:
 • poszerzanie świadomości ekologicznej; 
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; 
 • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; 
 • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; 
 • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  
 • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; 
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Skip to content