Biedronki

Nauczyciele: mgr Anna Olczyk

mgr Jadwiga Pęczkowska – Śliwak

Oddział pracuje w godzinach 7.00-16.00

        ZAJĘCIA W GRUPIE BIEDRONEK
Gry i zabawy    
czwartek 8.30 – 9.00 
                Język angielski    
środa 11 -11.30          
Piątek      11- 11.30      
                   Język francuski  
poniedziałek 11.30-12        
Religia środa 9.00 – 9.30, piątek 12.30 – 13.00 zajęcia dla dzieci po pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów
W czasie nieobecności nauczyciela organizację pracy oddziału ustala dyrektor mając na uwadze bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu dziecka.  

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

na miesiąc marzec 2023 r

Tematy kompleksowe:

 1. W kinie i w teatrze
 2. Pojazdy na lądzie, wodzie i w powietrzu
 3. Przebudzenie po zimie
 4. W wiosennym ogrodzie
 5. Zwierzęta na wiejskim podwórku
 • utrwalenie wiedzy o kinie i teatrze, powtórzenie zasad właściwego zachowania w teatrze i kinie, wprowadzenie pojęcia „fikcja”, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do poznawania kultury, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • poznanie litery z wielkiej i małej, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, poznanie i utrwalenie nazw zawodów teatralnych np. aktor, scenograf, reżyser, operator światła, bileter itp., kształtowanie postawy otwartej i gotowej do poznawania kultury, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, doskonalenie umiejętności odczytywanie dwóch współrzędnych (rząd i miejsce), poszerzenie wiedzy na temat widowni w kinie i teatrze, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do poznawana kultury, utrwalenie świadomości właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • utrwalanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do aktywności i wspólnej zabawy
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, zachęcanie do poznawania nieznanego, nowego, zapoznanie z ideą starego kina, utrwalenie świadomości właściwych zachowań w miejscach kultury
 • poznawanie środków transportu lądowego, powietrznego, wodnego – porównywanie sposobów i prędkości poruszania się, przystosowania do przewozu osób lub towarów, służących do transportu, wykorzystywanych w turystyce lub sporcie;
 • poznawanie przydatności pojazdów specjalnych, takich jak karetka pogotowia, radiowóz policyjny, wóz strażacki;
 • poznanie numerów alarmowych.
 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów garderoby i ich zastosowania, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie prawidłowych nawyków ubierania się, zwrócenie uwagi na ostrożność w ocenie pogody i odpowiedniego doboru garderoby
 • poznanie litery g wielkiej i małej, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, kształtowanie świadomości o różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z powiedzeniem „W marcu jak w garncu”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematyczny, kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego, wprowadzenie i utrwalenie znajomości nazw zjawisk atmosferycznych, zachęcanie do systematycznej pracy
 • utrwalenie wiedzy na temat ptaków, przylatujących wiosną do Polski, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do poznawania nieznanego, nowego
 • utrwalenie pojęć „kosmos” i „Układ Słoneczny”, poszerzenie wiedzy na temat dnia i nocy (ruch obrotowy ziemi) w kontekście astronomicznym, zapoznanie, uświadomienie wpływu promieni słonecznych na zachowanie i emocje ludzi, kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie, budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą
 • poznanie litery c wielkiej i małej, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, kształtowanie świadomości o różnorodności gatunków wiosennych kwiatów, sposobach sadzenia, rozwijanie umiejętności współpracy, zabawy fair play
 • zapoznanie ze znakiem +, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, utrwalenie informacji o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, wdrażanie do systematycznej pracy
 • utrwalenie wiedzy na temat roślin i ogrodu wiosną, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, kształtowanie nawyków dobrej zabawy w grupie
 • zapoznanie z techniką sadzenia cebulek i siania nasion, utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, kształtowanie postawy proekologicznej otwartej na dobra natury
 • utrwalenie wiadomości na temat życia i pracy na wsi, nauka odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody, kształtowanie nawyków systematycznej pracy
 • zapoznanie z domami zwierząt i utrwalenie wiedzy na ich temat, kształtowanie postawy otwartej na przyrodę i jej dobra, rozpoznawanie i wyodrębnienie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych
 • zapoznanie i utrwalenie nazw członków ptasich rodzin, wyodrębnianie z szeregu jednostki po cechach charakterystycznych, uświadamianie wartości rodziny wśród zwierząt i ludzi
 • rozumienie korzyści jakie ma człowiek z hodowli zwierząt

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty

Wszystko jest muzyką

 • rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków, uświadomienie wartości dźwięków w życiu człowieka, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, dostrzeganie dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, utrwalanie zasad komunikacji
 • zabawy z literą n, N- rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej,
 • rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków, uświadomienie wartości dźwięków w życiu człowieka, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, dostrzeganie dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, utrwalanie zasad komunikacji
 • poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematyczny w zakresie 10, wprowadzenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • wprowadzenie, utrwalenie nazw emocji, grymasów ich wyrażających, rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach, rozwijanie wyobraźni muzycznej, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji m.in. poprzez muzykę, utrwalenie nazw emocji, grymasów z nimi związanych, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji
 • pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, stymulacja w zakresie integracji sensorycznej, rozwijanie umiejętności i zdolności plastyczno-technicznych

Pod ziemią, pod wodą

 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi, uwrażliwianie dzieci na wartości takie jak miłość, przyjaźni, rodzina, zdrowie, kształtowanie umiejętności odróżniania rzeczy materialnych i wartości
 • zabawy z literą w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”, kształtowanie postawy otwartości i ciekawości
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematyczny w zakresie 10, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, budowanie umiejętności współpracy w grupie
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi, pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej, rozwijanie wrażliwości na muzykę, otaczającą przyrodę, zachęcanie do poznawaniu dźwięków przyrody
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu, rozwijanie zdolności i umiejętności plastyczno–technicznych, stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie do podejmowania działań, zachęcanie do ekspresji artystycznej

W kosmosie

 • utrwalenie pojęć „kosmos” i „Układ Słoneczny”, poszerzenie wiedzy na temat dnia i nocy (ruch obrotowy ziemi) w kontekście astronomicznym, zapoznanie, uświadomienie wpływu promieni słonecznych na zachowanie i emocje ludzi, kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie, budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą
 •  zabawy z literą p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, utrwalenie pojęcia kosmos, Układ Słoneczny, planety, kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu, rozwijanie ciekawości nauką, kosmosem
 • zapoznanie i utrwalenie figur geometrycznych i ich szczególnych cech, wprowadzenie znaku równości, przeliczanie, porównywanie, kształtowanie, pobudzanie ciekawości poznawczej dziecka
 • rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, nauka piosenki, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
 • utrwalenie poznanych cyfr i liter, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych

Prehistoryczny świat

 • zainteresowanie historią, zapoznanie z pojęciem archeolog, paleontolog, kustosz, kształtowanie postawy szacunku wobec tego, co przeszłe, starsze, wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum, ukazanie wagi pamiątek w określaniu tożsamości jednostki
 • zabawy z  literą j, J, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, kustosz, kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów, zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat dinozaurów i ich życia i odżywiania, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do wspólnej zabawy
 • utrwalenie znajomości piosenki, utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
 • utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie kreatywności, stymulowanie zmysłów, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, zachęcanie do zdobywania nowych doświadczeń

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

na miesiąc styczeń 2023 r

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Sporty zimowe
 3. Dzień babci i dziadka
 4. Karnawał
 • poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • poznanie drukowanej i pisanej litery L, l, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, ukazywanie rytmiczności następowania dnia i nocy, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
 • poznanie cyfry 7 pisanej i drukowanej, utrwalanie nazw dni tygodnia, kształtowanie pojęcia liczby 7 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania cyfry 7, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, budowanie wiary we własne siły
 • zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw
 • poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • poznanie drukowanej i pisanej litery U, u, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności tworzenia zdań, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zjeżdżania na sankach
 • poznanie cyfry 8 drukowanej i pisanej, kształtowanie pojęcia liczby 8 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, poznanie historii flagi olimpijskiej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie zmysłu dotyku, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej
 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poznanie drukowanej i pisanej litery S, s, poszerzanie słownictwa obcojęzycznego, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, dostrzeganie wartości rodziny bliższej i dalszej z akcentem na miłość do dziadków
 • poznanie drukowanej i pisanej cyfry 9, utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności liczenia, kształtowanie pojęcia liczby 9 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy i dzielenia się zadaniami w zespole oraz wyznaczania ról
 • poznanie piosenki „Album wspomnień”, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych
 • poznanie kolejności działań podczas wykonywania laurki ze zdjęciem, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami
 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 • poznanie drukowanej i pisanej litery B, b, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo–ruchowej, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań
 • poznanie drukowanej i pisanej cyfry 0, utrwalanie poznanych cyfr, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kształtowanie pojęcia liczby 0 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie sprawności manualnej, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 •  poznanie pojęcia „taniec”, zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką
 • utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ

Zima tuż-tuż…( 05.12. – 09.12.)

•             poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze i odpowiedzialnej zabawie

•             zapoznanie z pojęciem: sadź (szadź), poznanie litery r, R drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez prace plastyczne, rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki

•             poznanie cyfry 6 pisanej i drukowanej, utrwalanie nazw figur geometrycznych, poznanie zjawiska tworzenia się śnieżynek (płatków śniegu), kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym), rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole i samodzielnego wyznaczania ról

•             poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej

•             poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

Przygotowania do Świąt (12.12.– 23.12.)

•             poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt

•             poznanie zwyczajów związanych z Wigilią, utrwalanie poznanych liter drukowanych i pisanych, wielkich i małych, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie słuchu fonematycznego, umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat, zachęcanie do kultywowania tradycji wigilijnych

•             poznanie charakterystycznych potraw dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, utrwalanie wyglądu cyfry 6, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania

•             poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce zwianej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu, tężyzny fizycznej, wrażliwości muzycznej

•             poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych; rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych

•             poznanie pojęcia „życzliwość” na podstawie tekstu opowiadania i różnych przykładów, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta

•             poznawanie wartości obdarowywania innych, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich, rozwijanie wyobraźni plastycznej, zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach, czerpanie radości z obdarowywania innych

•             utrwalenie nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych, w sali i w ogrodzie

•             poznanie historii narodzin Pana Jezusa i wybranej pastorałki, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia

•             utrwalanie wiadomości na temat świat Bożego Narodzenia; ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej; ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

Nadchodzi Nowy Rok  (26.12. – 30.12.)

•             poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym

•             poznanie drukowanej i pisanej litery L, l, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, ukazywanie rytmiczności następowania dnia i nocy, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie

•             poznanie cyfry 7 pisanej i drukowanej, utrwalanie nazw dni tygodnia, kształtowanie pojęcia liczby 7 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania cyfry 7, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, budowanie wiary we własne siły

•             zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie

•             poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad 2022 r

w oddziale Biedronki

Tematy kompleksowe:

 1. W świecie wyobraźni
 2. Mała i duża ojczyzna
 3. Przygotowania do zimy
 4. Nasze ciało
 5. Wiadomość z daleka
 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • rozpoznawanie liter m, M, czytanie sylab otwartych: MA, MO, ME, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, ćwiczenia w odróżnianiu fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie, nazywanie i pisanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów i zamiany jednej reprezentacji na inną, doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazwy figur geometrycznych, poznanie nowej piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji zachowań koleżanek i kolegów
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozpoznawanie, nazywanie i pisanie litery t, T, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie współpracy i umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości i słuchu muzycznego, doskonalenie współpracy
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, zapoznanie z terminem symetrii, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • poznanie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, poznanie litery d, D drukowanej i pisanej, rozwijanie umiejętnościwypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce oraz ich zwyczajów żywieniowych, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, poznanie właściwości miodu, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
 • poznanie części ciała i roli niektórych organów; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej; zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat narządów zmysłów, poznanie litery y, Y drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywania zadania
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, rozwijanie mowy i wymowy, wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych; rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków
 • poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, poznanie drukowanej i pisanej litery k, K, utrwalenie numeru alarmowego 112, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, udzielanie pomocy poprzez dzwonienie pod numer alarmowy 112
 • zapoznanie z wyglądem monet, utrwalanie wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, kształtowanie rozumienia wartości pieniądza, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • poznanie budowy piosenki, zapoznanie z trąbką – instrumentem dętym oraz symbolem Poczty Polskiej, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), wzmacnianie poczucia własnej wartości

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE PAŹDZIERNIK 2022

Jesienne zbiory

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poznanie litery o, O, poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie, uczestniczenia w zabawach badawczych
 • poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowanie się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie

Jesień w ogrodzie

 • rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny, rozwijanie empatii, uczenie się udzielania wsparcia emocjonalnego
 • rozpoznawanie, nazywanie i układanie litery a, A, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie, rozwijanie współpracy
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozumienie pojęcia „wstyd”
 • rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek, miąższu, doskonalenie sprawności językowej, manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

Jesienny krajobraz

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt
 • poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, rozwijanie umiejętności pracy w parach, odpowiedzialności za własną pracę, umiejętności sprawdzania zadania
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, sprawności manualnej, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych

Deszczowa pogoda

 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji
 • wprowadzenie litery e, E, kreślenie jej kształtu, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy, utrwalenie zasad gry w gry planszowe
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy „Biedronki” na wrzesień 2022

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajmy się
 2. W naszym przedszkolu
 3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni
 4. Bezpieczni na drodze
 • poznanie imion dzieci w grupie i sposobów witania się z różnymi osobami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych, rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, poznanie różnicy między pojęciami „wicher” i „wietrzyk”, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy; pięciolatek: doskonalenie umiejętności przeliczania, czytanie globalne; sześciolatek: poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie przeliczania i klasyfikacji
 • poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, nawiązywanie relacji rówieśniczych, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych; ponadto sześciolatek: utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy, rozwijanie umiejętności pomocy innym
 • nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. gniew, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, rozwijanie samodzielności, doskonalenie umiejętności współpracy; ponadto sześciolatek: poznanie sposobu wykonania cieczy nienewtonowskiej
 • poznanie nazw stanowisk osób pracujących w przedszkolu, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej
 • integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych, poszerzenie wiedzy o zabawkach oraz sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej, poznanie zasad bezpieczeństwa, ćwiczenie uważnego słuchania wiersza, rozumienia żartów słownych, analizy sylabowej
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience, ćwiczenie zauważania związków przyczynowo – skutkowych, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie samodzielności badawczej, odpowiedzialności za innych
 • rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego, sprawności językowej, umiejętności klasyfikowania przedmiotów, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, współpracy, dbałości o komfort innego dziecka
 • utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności, zdobycie wiedzy o bezpieczeństwie na placu zabaw, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • definiowanie cech charakterystycznych dzieci w grupie, poznanie słownictwa z tym związanego, poznanie słów oznaczających przeciwieństwa, rozwijanie umiejętności przeliczania, analizy sylabowej, słuchu fonemowego, współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych, samodzielności, koordynacji ruchowo-słuchowej
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • poznanie innych form imion dzieci z grupy, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja dzieci
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
 • poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, umiejętności językowych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozpoznawanie figur geometrycznych, rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, nazywanie ich, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności nazywania figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalenie nazw i kształtu figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i nazywanie niektórych znaków drogowych, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształcenie motoryki małej, rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych
Skip to content