Motylki

Nauczyciele:

mgr Marta Bartosiak

mgr Małgorzata Kiędzińska

Oddział pracuje w godzinach 8.30-16

           ZAJĘCIA W GRUPIE MOTYLKI
  gry i zabawy
 czwartek 9.00-9.30  
                                   Język angielski  
wtorek 10.30-11     
Piątek       10.30-11   
                                    Język francuski  
czwartek 11.30-12          
religia środa 8.30 – 9.00, piątek 13.00 – 13.30 zajęcia dla dzieci po pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów
  W czasie nieobecności nauczyciela organizację pracy oddziału ustala dyrektor mając na uwadze bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu dziecka.                                                      

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec

Tydzień I.  W kinie i w teatrze

Cele ogólne:

 • poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach, zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej, pobudzanie wyobraźni
 • wprowadzenie litery z, Z, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poznanie nazw zawodów teatralnych, ćwiczenie aparatu mowy
 • zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, rozwijanie umiejętności odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce) oraz kodowania, poszerzanie wiedzy na temat widowni w kinie i teatrze, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac technicznych
 • poznanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, zachęcanie do aktywności i zabawy, w tym do teatrzyków, zabaw dramowych i plastycznych, rozwijanie tężyzny fizycznej
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie zmysłów, poznanie cech starego kina (niemych, czarno-białych filmów), zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, w tym prac pokazujących mechanizmy animacji, podsumowanie wiedzy dzieci na temat kina i teatru

Tydzień II.  Przebudzenie po zimie

Cele ogólne:

 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, zachęcanie do tworzenia prac plastyczno-technicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • wprowadzenie litery g, G, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • kształtowanie umiejętności obserwowania pogody, zachęcanie do systematycznej pracy, utrwalanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru, rozwijanie umiejętności matematycznych, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
 • zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i głosami, które wydają, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, współpraca w grupie, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych, kształtowanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów

Tydzień III.  W wiosennym ogrodzie

Cele ogólne:

 • poznanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie, ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat, przeprowadzanie zabaw badawczych i obserwacji, kształtowanie poczucia następstwa czasu
 • wprowadzenie litery c, C, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat cebul (jako warzyw i cebul kwiatów), rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do współpracy
 • doskonalenie czynności matematycznych, utrwalenie informacji o budowie i wyglądzie wiosennych kwiatów oraz o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, zachęcanie do systematycznej pracy
 • poznanie piosenki i nauka jej na pamięć, rozwijanie słuchu muzycznego, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, kształtowanie umiejętności dobrej zabawy w grupie, rozwijanie tężyzny fizycznej, ćwiczenie sprawności manualnej
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, stymulowanie zmysłów, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie sprawności manualnej

Tydzień IV. W świecie książek

Cele ogólne:

 • kształtowanie nawyku czytania książek, odkładania ich na półkę i właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy, rozwijanie sprawności fizycznej
 • wprowadzenie litery f, F, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania księgarni, biblioteki i czytelni oraz właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, zachęcanie do dzielenia się, wymiany i wielokrotnego używania książek
 • doskonalenie czynności matematycznych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia, poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki, utrwalanie cech wielkościowych i umiejętności odwzorowywania
 • poznanie nowej piosenki i nauka metodą ze słuchu, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, doskonalenie umiejętności autoprezentacji, rozwijanie umiejętności plastycznych
 • utrwalenie wiedzy na temat książek, pobudzanie wielu zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac plastyczno-technicznych

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

Temat kompleksowy: Wszystko jest muzyką

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie zasad komunikacji, kształtowanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry, wprowadzenie litery n, N, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalenie ich nazw, rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności matematycznych, przeliczania w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • utrwalenie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, wspomaganie rozwoju społecznego, poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, kształtowanie umiejętności dokładnego wykonywania ćwiczeń i zadań
 • pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, stymulacja wielu zmysłów, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania podczas koncertu

Temat kompleksowy: Pod ziemią, pod wodą

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z naturalnymi zasobami ziemi, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie percepcji wzrokowej, zachęcanie do odbierania świata wieloma zmysłami, kształtowanie prawidłowych sposobów radzenia sobie z emocjami, doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego, rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego
 • wprowadzenie litery w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej oraz umiejętności plastyczno-technicznych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb w zakresie 10, utrwaleni wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie kreatywności podczas aktywności plastycznych
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu oraz procesami zachodzącymi w nim, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, stymulowanie wielu zmysłów, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków, rozwijanie sprawności fizycznej

Temat kompleksowy: W kosmosie

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie pojęć „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronom, astronauta), poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc), rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych
 • wprowadzenie litery p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie pojęć: „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, nazw planet, wiadomości o ruchu planet wokół Słońca oraz wokół własnej osi, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i plastycznych
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, poznanie nazw i wyglądu statków kosmicznych oraz ubrań astronautów, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania, wyrażanie ekspresji twórczej podczas budowania rakiet, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, rozwijanie sprawności fizycznej, czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, rozwijanie umiejętności matematycznych, podsumowanie wiedzy z całego tygodnia, rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do ekspresji twórczej, w tym plastycznej

Temat kompleksowy: Prehistoryczny świat

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i świadectwa przeszłości, uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka, zapoznanie z zawodem archeologa i paleontologa, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i prowadzenia rozmowy na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej
 • wprowadzenie litery j, J, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie znajomości nazw zawodów (archeolog, paleontolog), poszerzenie wiadomości o dinozaurach, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i manualnych
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, w tym kodowania, przeliczania, układania rytmów, utrwalanie figur geometrycznych, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat dinozaurów i ich życia, wyrażanie ekspresji twórczej (m.in. plastycznej), zachęcanie do zabaw badawczych i wyciągania z nich wniosków
 • rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i pozyskiwania z niego wiadomości, ćwiczenie percepcji słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac plastycznych, rozwijanie tężyzny fizycznej
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do poznawania nowych rzeczy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

Temat kompleksowy: Nadchodzi Nowy Rok

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, poznanie litery l, L, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
 • utrwalanie nazw dni tygodnia, kształtowanie pojęcia liczby 7 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, systematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą wielu zmysłów, zachęcanie do współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw

Temat kompleksowy: Sporty zimowe

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • poznanie litery u, U, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zjeżdżania na sankach
 • poznanie cyfry 8, zapoznanie z łyżwiarstwem figurowym, kształtowanie pojęcia liczby 8 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, ćwiczenie pamięci, rozwijanie logicznego myślenia przez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu, wyobraźni dźwiękowej i ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, poznanie historii flagi olimpijskiej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej

Temat kompleksowy: Świat wartości i emocji

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • wspieranie poczucia własnej wartości dziecka
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji oraz potrzeb własnych i innych
 • wprowadzenie dziecka w świat wartości: życzliwości, koleżeństwa, szacunku

Temat kompleksowy: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie litery s, S, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie dziadków
 • poznanie cyfry 9, utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania, kształtowanie pojęcia liczby 9 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do udziału w eksperymentach
 • poznanie nowej piosenki, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych
 • poznanie kolejności działań podczas wykonywania laurki ze zdjęciem, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji, zdobywanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami

Temat kompleksowy: Karnawał

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 • poznanie litery b, B, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich zadań
 • poznanie pojęcia „taniec”, zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Temat kompleksowy: Wiadomość z daleka

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z zawodem listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych), wdrażanie do słuchania utworów literackich, poznanie litery k, K, kształtowanie słuchu fonematycznego i sprawności manualnej
 • utrwalanie pojęć „duży” i „mały”, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (zabawy badawczej)
 • poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz symbolem Poczty Polskie, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów wzroku i dotyku, wzmacnianie poczucia własnej wartości

Temat kompleksowy: Przygotowania do Świąt

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat za pomocą słowa, pracy plastycznej, gestu i mimiki, wdrażanie do niesienia pomocy smutnym, samotnym i pokrzywdzonym
 • poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 0–6, rozwijanie wyobraźni, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania
 • poznanie piosenki o świątecznej tematyce, rozwijanie poczucia rytmu i tężyzny fizycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych

Temat kompleksowy: Hej, kolęda, kolęda

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie pojęcia „życzliwość”, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta
 • poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej, doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do współpracy podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych i swobodnych
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych, poszerzanie słownictwa z języka angielskiego, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych
 • poznanie historii związanych z Bożym Narodzeniem i wybranej kolędy, rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

Temat kompleksowy: Zima jest…

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, doskonalenie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania jej nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie przez pamiętanie o odpowiednim ubiorze i odpowiedzialnej zabawie
 • zapoznanie z pojęciem szadzi i mgły, poznanie litery r, R, rozwijanie słuchu fonematycznego, wyobraźni i umiejętności wypowiadania się, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki oraz prac kolegów
 • poznanie cyfry 6, kształtowanie pojęcia liczby 6 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), poznanie figury geometrycznej – trójkąta, poznanie czynników sprzyjających zjawisku topnienia śniegu, rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

Temat kompleksowy: W świecie wyobraźni

 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozpoznawanie litery t, T, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności współpracy i czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, sprawne poruszanie się w przestrzeni, doskonalenie współpracy w parach
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych

Temat kompleksowy: Mała i duża ojczyzna

 • poznanie pojęć: mała ojczyzna, mapa, wspólnota, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie wrażliwości i umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie liter m, M, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowanie faktur dotykiem, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli

Temat kompleksowy: Przygotowania do zimy

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • poznanie sposobów, w jakie zwierzęta przygotowują do zimy siebie oraz swoje domy, poznanie litery d, D, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody i obserwowania jej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań
 • utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi podczas zabawy

Temat kompleksowy: Mamo, tato wolę wodę!

 • zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
 • zachęcanie dzieci do picia wody
 • rozwijanie motoryki małej
 • kształtowanie świadomości roli wody w organizmie
 • budzenie zainteresowania zdrowym stylem życia

Temat kompleksowy: Nasze ciało

 • utrwalanie nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania emocji, rozwijanie tężyzny fizyczne, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów, poznanie litery y, Y, utrwalanie nazw części ciała, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do utrzymania czystości, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, odwzorowywania, wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, kształtowanie umiejętności współpracy
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych przedmiotów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych, utrwalanie umiejętności wysłuchiwania głoski o w nagłosie, kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu litery o
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie i uczestniczenia w zabawach badawczych, kształtowanie rozumienia pojęcia „para”, rozwijanie umiejętności przeliczania, zapoznanie z kształtem cyfry 1
 • poznanie nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowanie się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie, zachęcanie do poznawania smaków i zapachów owoców

Temat kompleksowy: Jesień w ogrodzie

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny, rozwijanie empatii, uczenie się udzielania wsparcia emocjonalnego
 • rozpoznawanie i układanie litery a, A, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, rozwijanie umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych warzyw i ich właściwości, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie świadomości ciała i jego położenia w przestrzeni
 • rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw: skórki, pestek, miąższu, doskonalenie sprawności językowej i manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

Temat kompleksowy: Jesienny krajobraz

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt
 • poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, rozwijanie umiejętności pracy w parach, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własną pracę i umiejętności sprawdzania zadania
 • rozpoznawanie cyfry 2, określanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie sprawności manualnej, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie umiejętności współpracy
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie umiejętności współpracy
 • utrwalenie wiedzy o zmianach w przyrodzie jesienią, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawności, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych

Temat kompleksowy: Deszczowa pogoda

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności określania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii
 • wprowadzenie litery e, E, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych, rozwijanie umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności współpracy, utrwalenie zasad gry w gry planszowe
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności współpracy, utrwalenie zasad gry w gry planszowe
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości dotykowej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE DLA GRUPY MOTYLKÓW WRZESIEŃ 2022

 1. TEMAT KOMPLEKSOWY: Witamy po wakacjach!

Cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poznanie różnicy między pojęciami „wicher” i „wietrzyk”, utrwalenie nazw palców, doskonalenie umiejętności orientacji w budowie ciała, doskonalenie umiejętności liczenia, czytanie globalne, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy
 • poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w budowie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych, określanie relacji rówieśniczych
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy
 • podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych, np. gniewu, poznanie sposobów na rozpoznawanie ich u siebie, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), orientacji w budowie ciała i przestrzeni, rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy
 • TEMAT KOMPLEKSOWY: W naszym przedszkolu

Cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, podawanie nazw stanów emocjonalnych, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
 • poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, ilustrowanie treści piosenki ruchem, rozwijanie sprawności manualnej, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, liczenia sylab, rozwijanie samodzielności badawczej, odpowiedzialności za innych
 • poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach, podawanie nazw kolorów, rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, rozwijanie współpracy, dbałość o komfort osoby z pary, kształtowanie poczucia formy muzycznej i kierunków w przestrzeni
 • TEMAT KOMPLEKSOWY: Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

Cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w budowie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się, uczenie różnych sposobów powitania
 • poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, ilustrowanie treści piosenki ruchem, rozwijanie sprawności manualnej, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • poznanie innych form imion dzieci z grupy, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenie analizy sylabowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, dokonywania analizy i syntezy sylabowej, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie umiejętności współpracy, integracja dzieci
 • TEMAT KOMPLEKSOWY: Bezpieczni na drodze

Cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie, wzbudzanie szacunku do pracy innych osób
 • poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, podawanie ich nazw, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych znaków drogowych, kształcenie umiejętności poznawania różnych materiałów za pomocą wielu zmysłów, kształcenie motoryki małej, rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych
Skip to content