Pszczółki

Nauczyciele: mgr Anna Tutaj – Skibińska

mgr Karolina Forgiel

Oddział pracuje w godzinach : 7.30-17.30

 
ZAJĘCIA W GRUPIE PSZCZÓŁEK
    gry i zabawy
środa – 9.30- 10.00         
                                            Język angielski  
Poniedziałek    10.45-11
czwartek 11.15-11.30            
                                              Język francuski  
piątek 11.30-12         
W czasie nieobecności nauczyciela organizację pracy oddziału ustala dyrektor mając na uwadze bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu dziecka.  
Religia czwartek godz. 8.00 – 8.30 zajęcia dla dzieci po pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Marzec 2023

Tematy kompleksowe:

 1. Muzyka wokół nas.
 2. W kinie i teatrze.
 3. Przebudzenie po zimie.
 4. W wiosennym ogrodzie.
 5. W świecie książek.

Cele ogólne:

– uwrażliwianie na piękno muzyki poważnej, próba wyrażania się za pomocą muzyki, zapoznawanie z pojęciami: filharmonia, orkiestra, kompozytor, rozpoznawanie brzmienia niektórych instrumentów

– rozwijanie zdolności muzycznych dzieci, słuchanie i odtwarzanie muzyki, reagowanie na sygnały, muzykowanie z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku

– walka z hałasem – uświadamianie dzieciom szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka, rozumienie działań człowieka zmierzających do zmniejszenia lub tłumienia hałasu, kształtowanie wrażliwości słuchowej

– poszerzenie wiedzy na temat kina i teatru oraz właściwego zachowania w miejscach publicznych, kształtowanie umiejętności rozróżniania typów lalek teatralnych (pacynka, kukiełka, marionetka), kształtowanie postawy otwartości na sztukę

– poznanie i utrwalenie nazw zawodów pracowników teatru i kina, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

– poznanie cech charakterystycznych kina niemego, utrwalenie wiedzy na temat kina i teatru, osób pracujących przy powstawaniu spektaklu i filmu, pobudzanie i stymulowanie zmysłów podczas zabaw sensorycznych

– poznawanie oznak wiosennej pogody, rozwijanie słownika czynnego, poznanie definicji zwrotów: ubierać się na cebulkę, w marcu jak w garncu, utrwalenie nazw części garderoby

– utrwalenie znaczenia powiedzenia „W marcu jak w garncu”, rozwijanie świadomości występowania różnorodnych zjawisk atmosferycznych

– nabywanie wiedzy na temat różnych typów kalendarzy, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarz pogodowego

– poznanie ptaków przylatujących wiosną do Polski, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę

– poznanie zjawiska powstawania tęczy, kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych i formułowania wniosków, ćwiczenie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie, zmysłów

– poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, poznanie nazw i zastosowania sprzętów ogrodniczych, kształtowanie nawyku dbania o porządek w swoim otoczeniu

– poznanie nazw wiosennych kwiatów, utrwalanie wiedzy dotyczącej wzrostu roślin (z nasion lub cebulek), rozwijanie postawy odpowiedzialności za hodowaną roślinę

– utrwalenie wiadomości o warunkach niezbędnych do życia i wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

– nauka nowej piosenki o tematyce wiosennej, rozwijanie sprawności ruchowej i umiejętności reagowania na sygnał w zabawie

– poznanie sposobu dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie

– poznanie pojęć biblioteka, księgarnia i różnic między tymi miejscami, ćwiczenie właściwego zachowania podczas wizyt w bibliotece, księgarni, zapoznanie z akcją „Drugie życie książki”, uświadomienie wartości wynikającej z obcowania z książkami

– poznanie procesu tworzenia książki i zawodów związanych z tym procesem, doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego

– Realizacja projektu edukacyjnego „Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”- nauka płynąca z morału zawartego w bajkach (zwycięstwo dobra nad złem); – ćwiczenie umiejętności klasyfikowania książek ze względu na tematykę, kształtowanie umiejętności autoprezentacji

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Luty 2023

Tematy kompleksowe:

 1. Karnawał.
 2. Pod ziemią, pod wodą.
 3. Prehistoryczny świat.
 4. Kosmos.

Cele ogólne:

– poszerzanie doznań sensorycznych; rozwijanie umiejętności językowych;

– kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw z piosenką; rozwijanie myślenia logicznego podczas zabaw z kodowaniem

– kształtowanie umiejętności opowiadania treści obrazka;

– kształtowanie sprawności fizycznej – wzmacnianie ogólnej sprawności; usprawnianie funkcjonowania narządów mowy

– kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie spostrzegawczości; rozwijanie logicznego myślenia w trakcie zabaw z kodowaniem

– kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence oraz w trakcie prób grania na instrumentach perkusyjnych;

– poszerzanie doznań sensorycznych; budzenie ciekawości poznawczej podczas eksperymentów ;

– rozwijanie spostrzegawczości, logicznego myślenia; rozwijanie umiejętności interpretacji utworu za pomocą ruchu

– rozwijanie myślenia matematycznego poprzez układanie rytmów dwu- i trzyelementowych;

– rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; doskonalenie;

– rozwijanie umiejętności interpretacji utworu za pomocą ruchu

– rozwijanie myślenia matematycznego – grupowanie przedmiotów według koloru i cechy;

– dziecko poszerza wiedzę na temat różnych ziemskich minerałów;

– rozwijanie zainteresowań światem prehistorycznym, wykopaliskami; – rozwijanie zainteresowań dotyczących zjawisk atmosferycznych, oraz zagadnień dotyczących kosmosu

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Styczeń 2023

Tematy kompleksowe:

 1. Nadchodzi Nowy Rok!
 2. Sporty zimowe.
 3. Dzień Babci i dzień Dziadka.
 4. Wszystko jest muzyką.

Cele ogólne:

– poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.

– dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby

– utrwalenie nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności liczenia.

– zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy, umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej.

– poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego.

– poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw.

– poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej,  doskonalenie umiejętności liczenia, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.

– poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.

– poznanie nazw olimpijskich dyscyplin sportowych, utrwalenie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, rozwijanie sprawności manualnych.

– poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.

– utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i narządów artykulacyjnych, rozwijanie słuchu fonematycznego, ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie dziadków.

– wzmacnianie więzi rodzinnych, wskazywanie na wagę wzajemnego pomagania sobie w rodzinie.

– wyjaśnienie i utrwalenie pojęć dyrygent, orkiestra, batuta, poznanie i utrwalenie nazw instrumentów, uświadomienie wartości wynikających z obcowania z muzyką klasyczną, uczestnictwem w koncertach.

– poznawanie nowej piosenki, utrwalanie nazw emocji, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji związanych z muzyką.

– rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych, zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań i wyrażania ekspresji artystycznej.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla grupy „Pszczółek”

grudzień 2022.

 1. Poznanie postaci Mikołaja
 2. Zwrócenie uwagi na potrzeby, pragnienia nasze i innych,
 3. Aktywizowanie myślenia.
 4. Rozwijanie sprawności manualnej.
 5. Nauka konstruowania gry.
 6. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 7. Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 8. Rozwijanie aparatu mowy.
 9. Kształtowanie koordynacji ruchowo – słuchowej.
 10. Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 11. Wzbogacanie słownictwa.
 12. Utrwalanie pojęć związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni.
 13. Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych, rozwijających zmysł dotyku.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

LISTOPAD 2022

Tematy kompleksowe:

 1. Listopadowe wspomnienia.
 2. Mała i duża ojczyzna.
 3. W świecie wyobraźni.
 4. Co słychać wokół nas?
 5. Nasze ciało.

Cele ogólne:

– utrwalenie nazw członków rodziny; Rodzina” – mapa myśli, skojarzenia do słowa. Realizacja projektu edukacyjnego „Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”- portret mojej rodziny

– kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych; pogłębianie poczucia przynależności do rodziny; poznanie i porównanie okresów życia człowieka.

– wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3

– poznanie pojęć: mapa, symbole, Polska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji

– używanie pojęć: dom, mieszkańcy domu, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej, rozwijanie sprawności manualnej

– poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast, rozwijanie umiejętności przeliczania, prowadzenia eksperymentów, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych

– rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych, różnicowanie faktur dotykiem, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli

– poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej

– rozpoznawanie i nazywanie niektórych zapachów, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa czynnego, doskonalenie współpracy w grupie

–  poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę

– poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki, niedźwiedzia i jeża, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 0–5

– poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni

– utrwalanie nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji (smutek, złość, radość)

– poznanie zmysłów i odpowiadających im narządów, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

– poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów, kształtowanie nawyku mycia zębów

– poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

– poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla grupy „Pszczółek” na październik 2022.

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w sadzie.
 2. Robimy przetwory.
 3. Jesienny krajobraz.
 4. Deszczowa pogoda.

Zamierzenia:

 1. Poznawanie nazw owoców i warzyw,
 2. Umiejętność swobodnego wypowiadania się na określony temat,
 3. Rozbudzanie chęci uczestniczenia w rozmowach,
 4. Umiejętność przedstawiania się imieniem i nazwiskiem,
 5. Utrwalanie nazw figur geometrycznych (kwadrat, trójkąt),
 6. Stosowanie określeń: para, taki sam,
 7. Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów,
 8. Rozwijanie koncentracji uwagi,
 9. Doskonalenie umiejętności przeliczania,
 10. Poznawanie warunków atmosferycznych,
 11. Rozwijanie aparatu głosowego,
 12. Uwrażliwianie na sygnały dźwiękowe,
 13. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

DLA GRUPY PSZCZÓŁEK

WRZESIEŃ 2022

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajmy się!
 2. W naszym przedszkolu.
 3. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni.
 4. Bezpieczni na drodze.

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych, poznanie imion dzieci w grupie

– doskonalenie umiejętności nazywania części ciała (w tym nazwy palców), doskonalenie orientacji w schemacie ciała, przeliczania, integrowanie grupy

– poznanie miejsc w sali, poznanie sposobów na mieszanie kolorów, doskonalenie manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności motoryki małej, ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych

– formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy

– utrwalanie pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów wzroku, dotyku; rozwijanie samodzielności, doskonalenie współpracy, utrwalenie zasad obowiązujących w grupie

– rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu

– poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych, rozwijanie zainteresowań badawczych i samodzielności badawczej

– poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach, podawanie nazw kolorów, rozwijanie umiejętności muzycznych, ilustrowanie ruchem treści utworu, rozwijanie wyobraźni ruchowej

– utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej

– poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się

– rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie sprawności językowej, słuchu fonematycznego

– poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja dzieci

– poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

– poznanie wybranych znaków ostrzegawczych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, doskonalenie umiejętności nazywania figur geometrycznych

– poznanie różnych dźwięków z otoczenia, kształcenie słuchu muzycznego, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne

– utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i nazywanie wybranych znaków drogowych, kształtowanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształtowanie motoryki małej, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

Skip to content