ŻabkiNauczyciele: mgr Katarzyna Rączka

mgr Karolina Forgiel

Oddział pracuje w godzinach 8-16.30

  ZAJĘCIA W GRUPIE ŻABEK  
  gry i zabawy 
środa 10.00-10.30      
                          język angielski  
Poniedziałek     10.30 – 10.45
Czwartek 11 – 11.15                
                          język francuski  
wtorek 11.30-12       

W czasie nieobecności nauczyciela organizację pracy oddziału ustala dyrektor mając na uwadze bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu dziecka.  
Religia czwartek godz. 8.00 – 8.30 – zajęcia dla dzieci po pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Marzec 2023

Tematy kompleksowe:

1.         W kinie w teatrze.                   (01.03.-03.03.2023)

2.         Przebudzenie po zimie.         (06.03.-10.03.2023)

3.         Kto nam pomoże.                   (13.03.-17.03.2023)

4.         W wiosennym ogrodzie.        (20.03.-24.03.2023)

5.         Na wiosennej łące.                 (27.03.-31.03.2023)  

 • Wprowadzenie pojęć kino i teatr.
 • Propagowanie właściwego zachowania w kinie i teatrze.
 • Kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze.
 • Doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego oraz wyobraźni muzycznej. Kształtowanie umiejętności reagowania na zmianę tempa granej muzyki.
 • Kształtowanie nawyków ubierania się adekwatnie do pogody.
 • Utrwalenie nazw ubrań, obuwia i ich zastosowania.
 • Poznanie zwrotu ubierać się na cebulkę.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące czytanego tekstu.
 • Zapoznanie z różnymi zjawiskami atmosferycznymi. Utrwalenie nazw pór roku oraz zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy.
 • Zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu.
 • Wprowadzenie pojęcia kalendarz pogody. Kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogody.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania.
 • Poznanie nazw ptaków przylatujących na wiosnę do Polski.
 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał.
 • Wyzwalanie wrażliwości na dźwięki przyrody.
 • Kształtowanie kreatywności, wyobraźni.
 • Zapoznanie z zawodem strażaka, policjanta, lekarza. Utrwalenie numerem alarmowym 112, poznanie pozostałych numerów alarmowych.
 • Wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw.
 • Ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy. Budzenie wrażliwości na drugiego człowieka a także dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych ludzi.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz ze sprzętem używanym do tego celu.
 • Kształtowanie nawyku sprzątania.
 • Poznanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i nadejściem wiosny
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zwiastunów wiosny.
 • Doskonalenie umiejętności językowych poprzez tworzenie zdrobnień.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
 • Poznanie nazw wiosennych kwiatów oraz czynników niezbędnych do życia roślin.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej. Uwrażliwianie na otaczającą przyrodę.
 • Budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających i nie tylko.
 • Zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki.
 • Rozwijanie motoryki małej poprzez działalność twórczość i ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżej i dalej, wysoko, nisko, głęboko.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.

Luty 2023

Tematy kompleksowe:

 1. Karnawał.
 2. Pod ziemią, pod wodą.
 3. Prehistoryczny świat.
 4. Kosmos.

Cele ogólne:

– poszerzanie doznań sensorycznych; rozwijanie umiejętności językowych;

– kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw z piosenką; rozwijanie myślenia logicznego podczas zabaw z kodowaniem

– kształtowanie umiejętności opowiadania treści obrazka;

– kształtowanie sprawności fizycznej – wzmacnianie ogólnej sprawności; usprawnianie funkcjonowania narządów mowy

– kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie spostrzegawczości; rozwijanie logicznego myślenia w trakcie zabaw z kodowaniem

– kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence oraz w trakcie prób grania na instrumentach perkusyjnych;

– poszerzanie doznań sensorycznych; budzenie ciekawości poznawczej podczas eksperymentów ;

– rozwijanie spostrzegawczości, logicznego myślenia; rozwijanie umiejętności interpretacji utworu za pomocą ruchu

– rozwijanie myślenia matematycznego poprzez układanie rytmów dwu- i trzyelementowych;

– rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; doskonalenie;

– rozwijanie umiejętności interpretacji utworu za pomocą ruchu

– rozwijanie myślenia matematycznego – grupowanie przedmiotów według koloru i cechy;

– dziecko poszerza wiedzę na temat różnych ziemskich minerałów;

– rozwijanie zainteresowań światem prehistorycznym, wykopaliskami;

– rozwijanie zainteresowań dotyczących zjawisk atmosferycznych, oraz zagadnień dotyczących kosmosu.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

na miesiąc styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Nadchodzi Nowy Rok   (02.01.-06.01.23)
 2. Sporty zimowe.             (09.01.-13.01.23)
 3. Dzień Babci i Dziadka  (16.01.-20.01.23)
 4. Co można robić zimą?   (23.01.-27.01.23)
 • Poznanie funkcji zegara.
 • Poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy. Dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy.
 • Zapoznanie z nazwami dni tygodnia, miesięcy oraz pór roku.
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, liczenie, klasyfikowania oraz odwzorowywania.
 • Poznanie zasad sportowego zachowania oraz zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabawy.
 • Poznanie różnych dyscyplin sportu zimowego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimą.
 • Zapoznanie z wyglądem oraz kolorami flagi olimpijskiej.
 • Poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru.
 • Utrwalenie nazw członków rodziny.
 • Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
 • Wskazywanie cech charakterystycznych dzieci i osób dorosłych.
 • Umuzykalnianie, rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci. Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych. Rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego.
 • Poznawanie właściwości śniegu oraz lodu- eksperymentowanie.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki, zimny, twardy, przeźroczysty.
 • Rozwijanie samodzielności.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentów.
 • Kształtowanie umiejętności określenia cech zimowej pogody.
 • Rozumienie zwrotów: unoszą się, lec do góry- lecą na dół, wirują- kręcą się w około.
 • Kształtowanie umiejętności porównywania kształtów.
 • Wdrażanie do umiejętności łączenia takich samych elementów w pary. Ćwiczenie spostrzegawczości.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla grupy „Żabek” grudzień 2022.

 1. Poznanie postaci Mikołaja
 2. Zwrócenie uwagi na potrzeby, pragnienia nasze i innych,
 3. Aktywizowanie myślenia.
 4. Rozwijanie sprawności manualnej.
 5. Nauka konstruowania gry.
 6. Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 7. Rozwijanie aparatu mowy.
 8. Kształtowanie koordynacji ruchowo – słuchowej.
 9. Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 10. Wzbogacanie słownictwa.
 11. Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych, rozwijających zmysł dotyku.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad 2022

w oddziale I Żabki

Tematy kompleksowe:

1.         W świecie wyobraźni.            (31.11.-04.11.2022)

2.         Mała i duża ojczyzna.            (07.-10.11.2022)

3.         Nasze ciało.                             (14.-18.11.2022)

4.         Przygotowania do zimy.        (21.-25.11.2022)

5.         Wiadomość z daleka.             (28.11.-02.12.2022)

 • Wprowadzenie pojęcia wyobraźnia. Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości. Rozumienie pojęcia marzenie.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej i słuchu muzycznego.
 • Rozpoznawanie i nazywanie niektórych zapachów. Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.
 • Poznanie pojęć mapa, Polska. Poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską.
 • Poznanie symboli narodowych.
 • Poznanie i utrwalenie hymnu narodowego.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy miastem a wsią.
 • Rozwijanie sprawności manualnych. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg koloru.
 • Poznanie części ciała oraz nazywania ich.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej oraz ogólne sprawności ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji.
 • Poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów. Rozwijanie zmysłu dotyku.
 • Poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do utrzymania czystości.
 • Kształtowanie nawyku mycia rąk.
 • Rozwijanie postawy proekologicznej- konieczności oszczędzania wody.
 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych. Poznanie rożnych gatunków ptaków.
 • Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę. Budzenie chęci niesienia pomocy zwierzętom w czasie i zimy.
 • Poznanie podstawowych wiadomości na temat niedźwiedzia, wiewiórki oraz jeża.
 • Kształtowanie umiejętności podziału słów na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
 • Kształcenie słuchu i pamięci muzycznej.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
 • Poznanie zawodu listonosza.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu.
 • Kształtowanie umiejętności przedstawiania się przy użyciu imienia i nazwiska.
 • Utrwalenie pojęć mały i duży. Rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczno dla grupy „Żabek” na październik 2022.

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w sadzie.
 2. Robimy przetwory.
 3. Jesienny krajobraz.
 4. Deszczowa pogoda.

Zamierzenia:

 1. Poznawanie nazw owoców i warzyw,
 2. Umiejętność swobodnego wypowiadania się na określony temat,
 3. Rozbudzanie chęci uczestniczenia w rozmowach,
 4. Umiejętność przedstawiania się imieniem i nazwiskiem,
 5. Utrwalanie nazw figur geometrycznych (kwadrat, trójkąt),
 6. Stosowanie określeń: para, taki sam,
 7. Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów,
 8. Rozwijanie koncentracji uwagi,
 9. Doskonalenie umiejętności przeliczania,
 10. Poznawanie warunków atmosferycznych,
 11. Rozwijanie aparatu głosowego,
 12. Uwrażliwianie na sygnały dźwiękowe,
 13. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W GRUPIE ŻABEK NA WRZESIEŃ 2022

Tematy kompleksowe:

1.      W przedszkolu.  (01-02.09.2022)

2.      Poznajmy się!     (05- 09.09.2022)

3.      W naszym przedszkolu.   (12-16.09.2022)

4.      Jesteśmy podobni, jesteśmy różni.   (19-23.09.2022)

5.      Bezpieczni na drodze.   (26-30.09.2022)

Cele ogólne:

 • Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. i pozostałymi dziećmi.
 • Poznanie nowych kolegów/ koleżanek i ich imion. Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.
 • Poznanie i utrwalenie znajomości własnych znaczków, odnajdywanie ich w szatni i w łazience. Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych.
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie. Wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu
 • Doskonalenie umiejętności nazywania części ciała oraz orientacji w schemacie ciała.
 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu oraz grodzie przedszkolnym.
 • Rozpoznawanie i nazywanie osób pracujących w przedszkolu.
 • Poznanie sposobów kulturalnego powitania, dziękowania oraz proszenia o pomoc. Wdrażanie do kulturalnego zachowania.
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach oraz współdziałania w grupie.
 • Prawidłowe używanie pojęć: wysoko, nisko, wysocy, niscy.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Poznanie/ utrwalenie nazw podstawowych kolorów.
 • Poznanie sposobów bezpiecznego poruszania się po ulicy.
 • Poznanie znaczenia sygnalizatora świetlnego.
 • Poznanie niektórych znaków i nazywanie ich.
 • Poznanie i doskonalenie nazywania figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat.
 • Kształcenie słuchu muzycznego.
 • Poznanie i odróżnianie różnych dźwięków z otoczenia/ulicy.
Skip to content