Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem, zasadami i kryteriami na rok szkolny 2023/2024.

Rejestracja wniosków w systemie rozpoczyna się 7 marca 2023 o godz. 13.00, kończy 22 marca o godzinie 20.00.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/70218052/Harmonogram+rekrutacji+do+przedszkoli+i+oddzia%C5%82%C3%B3w+przedszkolnych_2023_2024.pdf/c1c497b9-7435-91ac-432a-baca0850fcfe?t=1674825429609

ZASADY REKRUTACJI

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/70218052/Zasady+rekrutacji+do+przedszkoli+i+oddzia%C5%82%C3%B3w+przedszkolnych_2023_2024.pdf/69d6caa1-26db-1161-5545-78fc6d404295?t=1674825429363

KRYTERIA REKRUTACJI

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/70218052/Kryteria+rekrutacji+do+przedszkoli+i+oddzial%C3%B3w+przedszkolnych+w+szkolach+podstawowych+2023_2024.pdf/c91ba750-f816-d5b7-980e-e1b795d8f7d0?t=1674825429025

REKRUTACJA 2022/2023

Obraz znaleziony dla: przedszkole obrazki

Drodzy Rodzice,

poniżej zamieszczona została prezentacja ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 30 czerwca 2022r.

Obraz znaleziony dla: przedszkole clipart

Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2022/2023

Obraz znaleziony dla: clipart rekrutacja przedszkole

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22 lutego28 lutego
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1 marca
godz. 13.00
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
1marca
godz. 13.00
17marca
godz. 20.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.
1marca
godz. 13.00
18marca
godz. 16.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
WAŻNE Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
21 kwietniagodz. 13.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
21kwietnia
godz. 13.00
27kwietnia
do godz. 16.00
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
29 kwietnia
godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od
29kwietnia
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15czerwca
godz. 16.00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
15czerwca
godz. 16.00
23czerwca
godz. 20.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.
15czerwca24czerwca
godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
WAŻNE Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
29 czerwca godz. 13.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
29czerwca
godz. 13.00
4 lipca
godz. 16.00
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
6 lipca
godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 6 lipcaProcedura odwoławcza.
31 sierpniaOpublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Strona, dla Rodzica/prawnego opiekuna do rejestracji wniosku:

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/

Zasady rekrutacji

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/43045981/Zasady+rekrutacji+do+przedszkoli+i+oddzia%C5%82%C3%B3w+przedszkolnych_2022_2023.doc/b0171b28-dc9b-49cc-5eb8-2de396ed1d2d?t=1643370969676

Kryteria rekrutacji

https://edukacja.um.warszawa.pl/documents/66399/43045981/Kryteria+rekrutacji+do+przedszkoli+i+oddzial%C3%B3w+przedszkolnych+w+szkolach+podstawowych+2022_2023.doc/d4a86d61-8829-96b2-7d3a-9a36ec9bf145?t=1643370969406

Wzory oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów:

oświadczenie w sprawie podpisu:

https://warszawa.pzo.edu.pl/main/instructions/instructions!downloadInstruction.action?instructionId=3371

oświadczenie o wysokości dochodu:

https://warszawa.pzo.edu.pl/main/instructions/instructions!downloadInstruction.action?instructionId=3372

Oświadczenie:

https://warszawa.pzo.edu.pl/main/instructions/instructions!downloadInstruction.action?instructionId=3370

wzór wniosku:

https://warszawa.pzo.edu.pl/main/instructions/instructions!downloadInstruction.action?instructionId=3373

Skip to content