Świetliki

Nauczyciele: mgr Małgorzata Młynarczyk

mgr Iwona Bąkała

Oddział pracuje w godzinach 8.00 – 17.00

         ZAJĘCIA W GRUPIE ŚWIETLIKI
  Gry i zabawy  
piątek 13.30 – 14.00  
                           Język angielski
Wtorek  11 -11.30           
czwartek 10.30 – 11            
                            Język francuski
środa 11.30-12       
Religia środa 8.00 – 8.30, piątek 12.00 – 12.30 zajęcia dla dzieci po pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów
W czasie nieobecności nauczyciela organizację pracy oddziału ustala dyrektor mając na uwadze bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu dziecka.  

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

na miesiąc marzec 2023 r.

Tematy kompleksowe.

 1. W kinie i w teatrze
 2. Przebudzenie po zimie
 3. W wiosennym ogrodzie
 4. Od kurnika do świątecznego koszyka

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • utrwalenie wiadomości o kinie i teatrze, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, zapoznanie z zasadami właściwego zachowania w kinie i w teatrze, wzbogacenie słownictwa o pojęcie „fikcja”, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery z, Z, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów związanych z teatrem
 • doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce),
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, przełamywanie lęku przed wystąpieniami na forum grupy, wzmacnianie wiary we własne możliwości, utrwalanie wiadomości na temat lalek teatralnych
 • utrwalanie wiadomości na temat kina i teatru, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń, ćwiczenie pamięci wzrokowej, trening integracji sensorycznej
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, samodzielnego ubierania się i wybierania garderoby adekwatnie do pogody, wzbogacenie słownictwa o przysłowia: „w marcu jak w garncu” i „ubierać się na cebulę”, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie kształtu litery g, G, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie umiejętności współpracy, wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie umiejętności czytania symboli, wzbogacanie wiadomości na temat przedmiotów służących do badania pogody, doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie pamięci wzrokowej, wzbudzenie ciekawości świata
 • wzbogacenie słownictwa o nazwy ptaków, ćwiczenie orientacji w przestrzeni i umiejętności reagowania na sygnał,
 • wzbogacenie wiadomości na temat powstawania tęczy, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych,
 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz sprzętów do tego używanych, kształtowanie nawyków systematycznej pracy,
 • poznanie kształtu litery c, C, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacanie słownictwa,
 • zapoznanie ze znakiem dodawania, doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania, wzbogacanie słownictwa o nazwy kwiatów,
 • kształtowanie postawy proekologicznej, nawyku systematycznego dbania o rośliny, utrwalenie wiadomości dotyczących wiosennych roślin, rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt gospodarskich i pracy rolnika, wyrabianie szacunku do pracy rolnika,
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy samców i samic poszczególnych gatunków zwierząt, kształtowanie postawy proekologicznej, wyrabianie postawy życzliwości i troski o zwierzęta,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni, dodawania w zakresie 10, prawidłowego używania liczebników porządkowych, wzbogacanie słownictwa o nazwy ptaków hodowlanych, zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

na miesiąc luty 2023

Tematy kompleksowe.

 1. Wszystko jest muzyką
 2. Pod ziemią, pod wodą
 3. W kosmosie
 4. Prehistoryczny świat

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 •  wzbogacanie wiadomości na temat dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki, rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • poznanie kształtu litery n, N, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie umiejętności gry na instrumentach
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie liczby 10, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, percepcji słuchowej, utrwalanie nazw instrumentów muzycznych
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki,
 • wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa
 • poznanie kształtu litery w, W, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacanie wiadomości na temat podwodnych zwierząt
 • wzbudzanie ciekawości świata, rozwijanie umiejętności współpracy podczas eksperymentowania
 • wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • poznanie kształtu litery p, P, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych, zapoznanie ze znakiem równości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, rozwijanie orientacji przestrzennej, wzbogacanie wiedzy na temat Księżyca
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, trening integracji sensorycznej
 • zaciekawienie historią, zawodem paleontologa i archeologa, wzbogacenie słownictwa, zachęcanie do dbania o pamiątki,
 • poznanie kształtu litery j, J, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, utrwalenie nazw zawodów: archeolog i paleontolog
 • wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie umiejętności współpracy,

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

na miesiąc styczeń  2023 r.

Tematy kompleksowe.

 1. Powitanie Nowego Roku
 2. Sporty zimowe
 3. Dzień Babci i Dziadka
 4. Bale w karnawale

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie różnych sposobów odmierzania czasu i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku a witaniem nowego, wzbogacanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • poznanie kształtu litery l, L, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
 • poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • poznanie kształtu litery u, U, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności tworzenia zdań, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie logicznego myślenia poprzez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, poznanie historii znicza olimpijskiego, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie czułości zmysłu dotyku, zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej
 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poznanie kształtu litery s, S, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 9, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie umiejętności współpracy
 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 • poznanie kształtu litery b, B, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 0, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie melodii samby brazylijskiej, poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem, rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, tężyzny fizycznej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką
 • małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień  2022 r.

 oddział V „Świetliki”.

Tematy kompleksowe.

 1. Wiadomość z daleka
 2. Zima tuż-tuż
 3. Przygotowania do świąt
 4. Hej kolęda, kolęda

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie kształtu litery k, K, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, utrwalenie adresu zamieszkania
 • zapoznanie z wyglądem monet, utrwalanie wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, kształtowanie rozumienia wartości pieniądza, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, nauka oceniania różnych zachowań poprzez rozpoznawanie i nazywanie emocji im towarzyszących
 • poznanie kształtu litery r, R, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie wyobraźni, 
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 6, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw figur geometrycznych, poznanie zjawiska tworzenia się śnieżynek (płatków śniegu), rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, doskonalenie umiejętności odwzorowywania,
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, włączania się w przygotowania do świąt
 • poznanie zwyczajów związanych z Wigilią, utrwalanie poznanych liter drukowanych i pisanych, wielkich i małych, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat, zachęcanie do kultywowania tradycji wigilijnych
 • poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej i wrażliwości muzycznej
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych
 • poznanie pojęcia „życzliwość” na podstawie tekstu opowiadania i różnych przykładów, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do życzliwości wobec innych nie tylko od święta
 • utrwalanie wyglądu i brzmienia poznanych liter, doskonalenie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności budowania spójnych i logicznych wypowiedzi, ćwiczenia analizy słuchowej, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń
 • poznanie wybranej kolędy oraz znaczenia słowa „kolędnicy”, rozwijanie umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej oraz tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwalanie wiadomości na temat Świąt Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc listopad  2022 r.

 oddział V „Świetliki”.

Tematy kompleksowe.

 1. Moja ojczyzna
 2. W świecie wyobraźni
 3. Nasze ciało
 4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • poznanie kształtu litery m, M, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów, doskonalenie umiejętności wchodzenia w role
 • utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji zachowania kolegów i koleżanek
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • poznanie kształtu litery t, T, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie współpracy i umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, doskonalenie współpracy w grupie
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich nawyków żywieniowych, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do odpowiedzialności za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • poznanie kształtu litery d, D, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy różnych zwierząt, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przeliczania i rozwiązywania zadań z treścią, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • utrwalenie wiadomości na temat zwierząt przed zimą, poznanie nietoperza, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabaw
 • poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie kształtu litery y, Y, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, poznanie podstawowych wiadomości na temat zmysłów i narządów zmysłów, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji włosów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, rozwijanie mowy i wymowy, wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, kształcenie motoryki małej,

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc październik  2022 r.

Tematy kompleksowe.

 1. Jesień w sadzie
 2. Jesień w ogrodzie
 3. Jesienny krajobraz
 4. Deszczowa pogoda

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznawanie trybu życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, poznawanie litery o, O,
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści,
 • poznanie niektórych sposobów robienia przetworów, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, czytanie globalne wyrazów: marchew, cebula, por, seler,
 • poznanie litery a, A, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, poszerzanie słownictwa,
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin,
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji w przestrzeni,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw (skórki, pestek, miąższu), doskonalenie sprawności językowej, manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej,
 • odróżnianie środowiska parku i lasu, zdobycie wiedzy o tym, dlaczego liście zmieniają kolor, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt
 • poznanie kształtu litery i, I, doskonalenie słuchu fonematycznego
 • rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, doskonalenie przeliczania,
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności,  
 • poznanie kształtu litery e, E, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania,
 • rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego cyfry 3,
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego,
 • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej,  

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na wrzesień 2022

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wyciągania wniosków.
 • poznanie sposobów witania się z różnymi osobami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych,
 • utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijanie sprawności małej motoryki,
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, wdrażanie do ich przestrzegania, rozwijanie umiejętności pomagania innym,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu,
 • ćwiczenie zauważania związków przyczynowo-skutkowych
 • rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, głoskowej, wysłuchiwanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel
 • rozszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, poznanie niektórych znaków na drodze,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10 i wyżej
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu,
 • rozwijanie logicznego myślenia oraz umiejętności komunikatywnego wyrażania swoich myśli
 • ćwiczenia pamięci wzrokowej
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności wyznaczania kierunków na kartce
 • ćwiczenia w budowaniu dłuższych wypowiedzi
Skip to content